SRCplus региони

SRCplus проектот е имплементиран во 8 региони во Германија, Хрватска, Латвија, Франција, Чешка, Грција и Македонија.