Περιοχή του Trieves, Γαλλία

Η εμπειρία σε Φυτείες Ξυλωδών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου στην Περιφέρεια Rhone-Alps είναι πολύ μικρή και αφορά πιο πολύ την εντατική τους εκμετάλλευση και όχι την αειφόρο παραγωγή. Πράγματι, στην περιοχή του Bourgoin, όπου βρίσκεται το Trieves, βρίσκεται σε εξέλιξη μια πρωτοβουλία για Φυτείες Ξυλωδών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου. Υλοποιείται μεταξύ ενός ιδιωτικού δασικού συνεταιρισμού (COFORET) και ενός αγρότη. Ο στόχος είναι να ελεγχθούν οι συνθήκες καλλιέργειας των Φυτειών Ξυλωδών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου. Το μοντέλο ανάπτυξης αυτών των φυτειών στη Γαλλία προβλέπει συνήθως την καλλιέργεια σε πλούσια αρδευόμενα εδάφη και μπορεί να θεωρηθεί ως μια εντατική βιομηχανική γεωργία. Υπάρχει ανάγκη προώθησης καλών πρακτικών στην αειφόρο καλλιέργεια των φυτειών. Συνεπώς, οι δράσεις του έργου SRCplus θα συμβάλουν σημαντικά στη αειφόρο καλλιέργεια Φυτειών Ξυλωδών Ειδών Μικρού Περίτροπου χρόνου στην περιοχή και μελλοντικά.

france 1

france 2

france 3