Par SRCplus

Valstis ar lielākajām īscirtmeta atvasāju kokaugu stādījumu platībām ir Zviedrija, Apvienotā Karaliste un Polija. Pārējās Eiropas valstīs šo kultūru potenciāls ir lielā mērā neizmantots, jo ir nepietiekami mērķtiecīgi orientēta informācija un aktivitātes atvasāju (īscirtmeta kokaugu stādījumu) ilgtspējīgai audzēšanai. Tajā pašā laikā pieaug pieprasījums pēc koksnes šķeldas, kuras izmantošanu atbalsta valsts un Eiropas enerģētikas politikas. Vairākās Eiropas valstīs ir vērojams, ka pieprasījums pēc šķeldas ir lielāks nekā piedāvājums. Augot pieprasījumam pēc koksnes kā kurināmā, ir svarīgi veidot ilgtspējīgas vietējās piegādes ķēdes, tajās ietverot arī īscirtmeta koksnes ražošanu. SRCplus konsorcijs tika veidots tā, lai spētu reaģēt uz šo pieprasījumu un īstenotu pasākumus, kas palīdz mazināt tirgus barjeras.

SRCplus projekts tiek īstenots 8 valstu reģionos: Vācijā, Horvātijā, Latvijā, Francijā, Čehijā, Grieķijā un Maķedonijā. Projektā iesaistīts arī partneris no Zviedrijas, jo šajā valstī ir ilggadēja pieredze atvasāju un kokaugu stādījumu izmantošanā.