Vidzemes reģions, Latvija

Latvijā īscirtmeta atvasāju kokaugu stādījumi kā lauksaimniecības kultūra joprojām ir jauna prakse un tikai daži progresīvāki lauksaimnieki ir sākuši šāda veida uzņēmējdarbību un saredz to kā pievilcīgu un ilgtspējīgu iespēju bioenerģijas ražošanai. Koksnes šķeldas tirgus ir labi attīstīts, bet atvasāju un kokaugu stādījumu biomasa vietējās piegādes ķēdēs nav ietverta. Pirmie 40 ha industriālo stādījumu tiks novākti 2014. gadā. 2013. gadā ES subsīdijām pieteiktās kopējās platības bija tikai ap 405 ha. Tam pamatā ir zināšanu un pieredzes trūkums par šo kultūru audzēšanu un izmantošanu, kā arī valstī nav ieviesta cita uzskaites sistēma un daļa plantāciju ir ārpus uzskaites. Turklāt, netiek veicināta sadarbība starp nelielu apjomu audzētājiem, lai atvieglotu ražas novākšanu, pārdošanu un transportēšanu līdz gala patērētājiem. Tādēļ ir svarīgi ieviest pasākumus, kas rosinātu veidot īscirtmeta atvasāju kokaugu biomasas vietējo piegādes ķēžu attīstību Latvijā. Ir nepieciešams organizēt informatīvus pasākumus un veicināt sadarbību starp nozarē iesaistītajiem uzņēmumiem – gan ražošanā, gan izmantošanā. Latvijā, salīdzinot ar vadošajām Eiropas valstīm, ir tikai neliela izmēra stādījumi. Tādēļ labas prakses piemēru demonstrēšana no citām valstīm ar līdzīgiem augšanas apstākļiem Latvijai ir ļoti būtiska. Tas parādītu, ka ilgtspējīga šo kultūru audzēšana var būt ekonomiski izdevīga, pievilcīga un veiksmīga.

Latvijā projekta aktivitātes tiks veiktas Vidzemes reģionā. Jau šobrīd Vidzemes reģionā ir lielākās stādījumu platības Latvijā (apmēram 230 ha kārklu stādījumu). Vietējie lauksaimnieki tuvākajā nākotnē plāno esošās platības palielināt.

Vidzemes reģiona teritorijas platība ir 15 257 km2, kas ir aptuveni 24% no Latvijas teritorijas. Reģiona administratīvo struktūru veido 25 novadi un viena republikas pilsēta – Valmiera. Iedzīvotāju skaits ir aptuveni 240 000. Reģionā ir 188 aizsargājamas dabas teritorijas, un lauksaimniecības zemes platības aizņem aptuveni 35% no Vidzemes reģiona teritorijas.

 

latvia 1

latvia 2

latvia 3