Augšbavārija: Ahentāle, Vācija

Lai gan Vācijā īscirtmeta kokaugu stādījumu platības ir pieaugušas līdz aptuveni 9 000 ha un kopējā platība cieto biokurināmo iegūšanai ir 11 000 ha (FNR 2013), šīs platības joprojām veido pavisam nelielu daļu no kopējās lauksaimniecības zemju platības, kas tiek izmantota atjaunojamo energoresursu iegūšanai (2,4 milj. ha), un pat mazāku daļu, attiecinot uz enerģiju, kas ražota no šiem resursiem. Ātraudzīgiem kokaugu stādījumiem pieejamā platība tiek lēsta ~ 1 milj. ha platībā. Papildus pozitīviem ekonomiskajiem rezultātiem, kas tiek iegūti, izmantojot zemas kvalitātes augsnes kokaugu stādījumu ierīkošanai, tiek panākta arī pozitīva ietekme uz vidi, un tas tiek uzsvērts vairākos Vācijas dabas aizsardzības organizāciju ziņojumos. Neskatoties uz lēno attīstību, dažas vietējās piegādes ķēdes jau ir izveidojušās un pakalpojumu sniedzēji jau darbojas nozarē. Nacionālās programmas atbalsta izpētes veikšanu šajā sektorā, un ir pieejama virkne pētījumu projektu ProLoc, FastWood, AgroForNet, AgrarForstEnergie, AgroWood, ELKE, Dendrom Novalis un Agroforst ietvaros. Tomēr, neskatoties uz daudzsološiem pētījumu rezultātiem, iztrūkst pāreja uz rezultātu reālu ieviešanu.

Augšbavārija atrodas Vācijas dienvidaustrumos un robežojas ar Austriju un Čehiju. Šajā reģionā dominējošais sektors ir lauksaimniecība. Neskatoties uz vispārējo lēno īscirtmeta atvasāju kokaugu stādījumu attīstību Augšbavārijā, dažas vietējās piegādes ķēdes jau ir izveidotas un uzņēmumi piedāvā pakalpojumus šo kokaugu kultūru audzēšanai. Tomēr, šie pozitīvie piemēri bieži paliek nezināmi lauksaimniekiem, publisko zemju īpašniekiem un biomasas tirgotājiem, tādējādi kavējot turpmāku stādījumu ierīkošanu. Augšbavārijas reģionā atrodas Ahentāles ieleja, kurā tiek īstenoti dažādi ar bioenerģiju saistīti projekti. Neskatoties uz lielo potenciālu, šobrīd Ahentālē ir ierīkoti vien divi neliela izmēra stādījumi (3 ha un 0,2 ha).

germany 1

germany 2

germany 3