Centrālās Maķedonijas reģions, Grieķija

Šobrīd Grieķijā nav nozīmīgu ātraudzīgo kokaugu un īscirtmeta atvasāju stādījumu platību un to ierīkošana ir bijusi saistīta vienīgi ar izmēģinājumu un demonstrāciju projektiem. Lielāko daļu šo pētījumu aktivitāšu veica Mežsaimniecības un vides fakultāte, Mežu ģenētikas laboratorija, Mežu izpētes institūts un SRCplus projekta partneris – Atjaunojamās enerģijas un energoefektivitātes centrs (CRES). Tomēr, trūkst nacionālas vai vietējas informatīvas kampaņas, kas uzsvērtu šo kokaugu–kultūraugu kultivēšanas nozīmību gan sabiedrībai kopumā, gan lauksaimniekiem, gan siltumapgādes uzņēmumiem un rūpniecībai. Lauksaimnieki nav informēti par pieejamām sugām, audzēšanas tehnoloģiju un piemērotu aprīkojumu. Ir tikai viens centralizētās siltumapgādes uzņēmums valstī (Megalopolis pašvaldībā), kas kā kurināmo izmanto šķeldu, bet arī tas netiek pilnībā darbināts. Uzņēmuma galvenais siltuma avots ir siltums no netālu esošas elektrostacijas dzesēšanas sistēmām. Šķeldas iegūst no malkas, kuru piegādā vietējais tirgus. Tas nozīmē augstas šķeldas iegādes izmaksas un piegādes drošības riskus.

Ātraudzīgo īscirtmeta atvasāju kokaugu audzēšanas veicināšana SRCplus projekta ietvaros Centrālās Maķedonijas reģionā ļaus lauksaimniekiem palielināt to ražošanu un ieņēmumus. Tas pozitīvi ietekmēs arī augu seku, uzlabos augsnes kvalitāti un lauksaimniecības zemju ražību. Koksnes šķeldu ražošana kombinācijā ar energoefektīvām tehnoloģijām (siltuma un koģenerācijas) dos ieguldījumu nacionālajā AER un enerģijas ražošanas politikā, atbalstot ES 2020 mērķu sasniegšanu.

greece 1

greece 2

greece 3