Bretaņa, Francija

Bretaņa ir lopkopības reģions Francijas ziemeļrietumos. Galvenie zemes izmantošanas veidi ir cūkkopība un lauksaimniecības pārtikas ražošana. Meža platības aizņem nelielu daļu no reģiona kopējās platības, tomēr plaši izplatīti ir īpašumus norobežojošie dzīvžogi, kuru skaits gan pēdējā laikā samazinās.

Pirmie eksperimentālie atvasāju un kokaugu stādījumi Bretaņas reģionā ierīkoti 1998. gadā. 2004. gadā Life Environment projekta "Wilwater" ietvaros tika iestādīti 100 ha ar kārkliem. Šo stādījumu mērķis bija pārbaudīt kārklus kā resursu enerģijas ražošanai, stādījumu apūdeņošanas iespējas ar notekūdeņiem, mēslošanu ar notekūdeņu dūņām un iespējamo izmantošanu dzeramā ūdens baseinu aizsardzībai. Pētījuma rezultāti pierādīja, ka dažādu stādījumu izmantošanas veidu kombinēšana piemērota konsekventai vides politikai un var veicināt vietējo partnerību. Pieaugot biomasas izmatošanai, stādījumu rentabilitāte nākotnē varētu palielināties.

Atjaunojamā enerģija sastāda 11% no kopējā enerģijas patēriņa reģionā, kur vairāk nekā puse no atjaunojamās enerģijas tiek iegūta izmantojot koksnes produktus. Reģionālā koksnes izmantošanas atbalsta programma ( īstenota ar Aile atbalstu kopš 2000. gada) veicina šķeldu katlu izmantošanu un sķeldu piegāžu ķēdes izveidošanu. Sākot ar 2010. gadu koksnes izmantošana enerģijas ražošanā ir strauji palielinājusies un un 2014. gadā tās bija 2300 GWh.
Mērķis līdz 2030. gadam ir palielināt enerģijas ražošanu no koksnes līdz 3800 Gwh gadā. Ātraudzīgo kokaugu stādījumu ierīkošana varētu nodrošināt papildus koksnes resursus katlumājām. SRCplus projekts ir iespēja veicināt jaunu piegāžu ķēžu izveidošanos reģionā.